Regulamin

e-Bazar SP Z O O II SPÓŁKA KOMANDYTOWA

z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 52d

(zwany dalej „e-Bazar)

e-Bazarprowadzi platformę handlową pod domeną e-Bazar.pl, która w swej naturze poświęcona została, prezentacji wyrobów oraz produktów należących m.in. do kategorii hand-made. „e-Bazar” to nie tylko wyszukiwarka zakupowa w której można znaleźć produkty najwyższej jakości. Jesteśmy bowiem ważnym partnerem dla wszystkich małych i średnich firm, które z ogromną dumą reprezentujemy. Zrzeszamy ludzi podtrzymujących piękne, rękodzielnicze tradycje, a więc między innymi rzemieślników, szwaczki czy najlepszych jubilerów. Prezentujemy także dzieła projektantów mody, osób wykonujących biżuterię i, tak naprawdę, wspieramy każdą mniejszą oraz większą inicjatywę związaną z produkcją pięknych, jak i bardzo wysokiej jakości, rzeczy. Serwis stanowi miejsce spotkań, osób ceniących oryginalne oraz nietuzinkowe produkty, wykonane przez miłośników wzornictwa.

Niniejszy regulamin prezentuje zasady korzystania z serwisu

www.e-Bazar.pl, prowadzonej przez Administratora tego serwisu, e-Bazar SP Z O O II SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 52d, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000694403 we Wrocławiu, posiadającą NIP 8992827792 oraz REGON 368234313, której kapitał zakładowy wynosi 5000 zł, adres strony internetowej: www.e-Bazar.pl, adres email: e-bazar@e-bazar.pl.

Zasady korzystania z serwisu, w szczególności określają prawa oraz obowiązki Użytkowników

e-Bazar” wraz z zakresem praw, obowiązków oraz odpowiedzialnością jednostki odpowiedzialnej (dalej zwaną Administratorem), za wyżej wymienioną witrynę. Bez wpływu na postanowienia pozostaje, sposób korzystania z serwisu w zakresie; użytkowania poprzez przeglądarkę internetową, na urządzeniu mobilnym, bądź na komputerze. Ponad postanowienia Regulaminu, przewiduje się w sytuacjach wyjątkowych stosowanie odrębnych postanowień, w ramach zachodzącego stosunku pomiędzy użytkownikiem serwisu, a jego administratorem.

Administrator witryny oświadcza, iż zasady korzystania z serwisu internetowego, sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w głównej mierze biorąc pod uwagę:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r.
    poz. 1422);

§ 1. DEFINICJE OGÓLNE

1)     Administrator – e-Bazar SP Z O O WROCŁAW II SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Powstańców Śląskich 52d Wrocław 53-333, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000694403 we Wrocławiu, posiadającą NIP 8992827792 oraz REGON 368234313;

2) Produkt przedmioty oferowane przez sprzedawcę.

3)   Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do serwisu, dysponująca kontem Użytkownika, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mająca dostęp do serwisu. Użytkownikiem serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego;

4) Nazwa Użytkownika  – informacje wpisywane przez Użytkownika przy Rejestracji lub korekty konta Użytkownika, przede wszystkim takie jak imię i nazwisko umożliwiające jego identyfikację;

5)   Sprzedawca – osoba prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Platformy handlowej, będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działająca zgodnie z prawem oraz oferująca za pośrednictwem Platformy Handlowej produkty lub towary.

6) Platforma handlowa internetowy serwis zakupowy, w którym Sprzedawca oferuje swoje produkty Użytkownikowi, za pomocą którego dochodzi do kontaktu między jego użytkownikami,

7)     Hasło – indywidualny dla każdego konta ciąg znaków wymyślony przez Użytkownika lub Sprzedawce, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do konta Użytkownika.

8)     Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail), umożliwiający jego identyfikację wraz z Hasłem niezbędnym do dokonania autoryzacji Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Serwisu; daje także możliwość identyfikacji Użytkownika podczas użytkowania Serwisu;

9)  Rejestracja – jednokrotna czynność dokonywana przez Użytkownika lub Sprzedawce, polegająca na stworzeniu Konta Użytkownika lub Sprzedawcy oraz podaniu Loginu i Hasła;

10)  Serwis – strona www znajdująca się pod adresem domenowym www.e-Bazar.pl.

11)  Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana w ramach Serwisu przez Użytkownika z Administratorem w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;

12)  Warunki Współpracy – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana w ramach Serwisu przez Sprzedawcę i Administratora, do której mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu;

13)  Usługi – usługi, w tym usługi internetowe, świadczone przez Administratora,

15)  Usługi Elektroniczne – usługi świadczone na odległość – bez jednoczesnej obecności stron transakcji, poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, wysyłane oraz otrzymywane za pośrednictwem urządzeń do elektronicznego przetwarzania, z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub wysyłane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

16)  Regulamin – przepisy regulujące działanie Serwisu e-Bazar” zawierający prawa i obowiązki Użytkowników, Sprzedawców oraz Administratora;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W przypadku zawarcia kontaktu za pośrednictwem platformy handlue-Bazarw stosunku Kupujący i Sprzedający, Administrator oświadcza, iż nie jest stroną umowy, ani oświadczenia woli.

1. Zarejestrowanie się w serwisie, wraz z założeniem konta użytkownika, oraz zawarcie umowy z Administratorem jest warunkiem koniecznym do korzystania z platformy handlowej prowadzonej pod domeną www.e-Bazar.pl. Ponadto niezbędnym wymogiem do korzystania przez Sprzedawcy” z prowadzonego przez Administratora serwisu jest założenie Panelu Sprzedawcy wraz z zawarciem Warunków Współpracy. Zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami, Polityką prywatności, jednocześnie oświadczając, iż akceptuje oraz w pełni rozumie warunki w nich zawarte, oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich postanowień powyższych dokumentów.

2. Administrator Platformy Handlowej nie zapewnia ciągłości dostępu do serwisu www.e-Bazar.pl. Brak dostępu może zostać spowodowany przez, prowadzone prace konserwacyjne na platformie handlowej. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż prace konserwacyjne oraz techniczne wykonywane będą, w miarę możliwości w taki sposób, aby zminimalizować niedogodności Użytkowników. Dodatkowo systematyczne i zaplanowane prace konserwacyjne, przeprowadzane będą, podczas możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na Platformie Handlowej, zaś w sytuacji wymagającej dłuższych prac, użytkownicy zostaną, o nich poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. W wyniku nieprzewidzianych zakłóceń, poprawy funkcjonowania serwisu lub jego testów zmierzających do rozwoju bądź ulepszenia Platformy Handlowej, niezbędne mogą okazać się niezaplanowane prace techniczne.

3. Administrator serwisu www.e-Bazar.pl jest jednocześnie jego właścicielem, co uprawnia go do edycji, zmiany, dodawania oraz usuwania wszelkich treści zawartych na

Platformie Handlowej, w całości lub części. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t. j. z dnia 17 września 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402), a także innych obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, ochronie prawnej podlega koncepcja Serwisu

e-Bazar” i zasady jego funkcjonowania, kod strony internetowej, oprogramowanie znajdujące się na stronie, logo, nazwa strony, elementy graficzne znajdujące się na stronie oraz baza danych. Wszystkie wyżej wymienione elementy są własnością Administratora.

§3. ZASADY REJESTRACJI

1. Prawidłowa rejestracja powoduje uzyskanie statusu Użytkownika na Platformie „e-Bazar” Proces rejestracyjny odbywa się poprzez podanie wszystkich niezbędnych informacji w formularzu rejestracyjnym, w tym także wiąże się z podaniem danych osobowych i adresu poczty e-mail osoby zakładającej konto Użytkownika.

2. Wypełnienie wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym oraz wysłanie swojego zgłoszenia wiąże się jednocześnie z akceptacją przez Użytkownika wszystkich zapisów Regulaminu platformy „e-Bazar. Rejestracja w serwisie oznacza również spisanie umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Administratorem Serwisu.

3. Użytkownikiem w Serwisie „e-Bazarmogą zostać wszystkie osoby fizyczne oraz prawne, jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz oświadczenia o Ochronie Danych Osobowych. Każdy Użytkownik Serwisu „e-Bazarmusi być pełnoletni i zobowiązany jest do podania pełnych oraz prawdziwych danych osobowych. Serwis „e-Bazarnie przyjmuje żadnych roszczeń związanych z dołączeniem do grona Użytkowników.

4. Rejestracja, jako Użytkownika, osoby prawej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być na Platformie „e-Bazardokonywana tylko i wyłącznie za pośrednictwem osoby fizycznej. Dodatkowo rejestrująca osoba fizyczna musi posiadać wymagane prawem pełnomocnictwo do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej w przypadku, gdy reprezentacja prowadzona jest w imieniu więcej niż jednej osoby.

5. Wyżej wymieniona Umowa jest wysyłana bezpośrednio na adres poczty e-mail, podany podczas rejestracji Użytkownika, od razu po zakończeniu i zatwierdzeniu procesu wypełniania pół formularza. Dopiero akceptacja wysłanej drogą elektroniczną Umowy daje pełny dostęp Użytkownikowi do Serwisu „e-Bazar. Użytkownicy w każdej chwili mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji w razie potrzeby. Jednocześnie zobowiązujemy naszych Użytkowników do stałego aktualizowania danych osobowych po ich zmianie, najszybciej jak to jest możliwe.

6. Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu „e-Bazarjest zobowiązany do akceptacji wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu oraz do ich przestrzegania. Jednocześnie Użytkownicy muszą zgadzać się z polityką plików „cookies”, Polityką Prywatności, informacjami o przesyłaniu informacji marketingowych i wszystkich innych elementów związanych z funkcjonowaniem Serwisu „e-Bazar.

7. Rejestracja konta Użytkownika w Serwisie „e-Bazarnie jest wymagana do swobodnego przeglądania ofert znajdujących się na stronie oraz profili sprzedawców. Dostęp do tych informacji jest bezpłatny dla wszystkich. Posiadanie konta Użytkownika wymagane jest do uzyskania dostępu dla wszystkich bardziej zaawansowanych funkcji Serwisu „e-Bazar.

8. Każdy rejestrujący się Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybrane przez siebie hasło oraz nazwę użytkownika. Zalecamy tworzenie silnych, skomplikowanych haseł, ale jednocześnie nie przyjmujemy żadnych roszczeń związanych z wyborem konkretnej nazwy użytkownika czy hasła.

9. Nazwa Użytkownika w Serwisie „e-Bazarnie może zostać zmieniona po rejestracji. Jedyną możliwością zmiany jest likwidacja obecnego konta i założenie nowego.

10. Serwis „e-Bazarabsolutnie nie toleruje stosowania nazw użytkownika, które mają charakter obraźliwy, wulgarny lub naruszają zasady dobrych obyczajów, współżycia społecznego, jak i mogą stanowić naruszenie praw i prywatności osób trzecich.

11. Niezgodność nazwy użytkownika z zapisami regulaminu uprawnia Administratora serwisu „e-Bazardo odrzucenia wniosku o rejestrację takiego konta.

12. Wszystkie dane osobowe, gromadzone w bazie danych, podlegają zasadom i przepisom zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych oraz Polityką Prywatności Serwisu „e-Bazar.

13. Serwis „e-Bazarnie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane osobowe podawane przez swoich Użytkowników. Dokładamy wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom korzystającym z serwisu, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić, że weryfikacja tożsamości Użytkowników jest całkowicie prawidłowa.

§4. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Dostęp do usług i zawartości Serwisu „e-Bazarrealizowany jest zawsze zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz dodatkowymi warunkami wprowadzanymi przez Administratora.

2. Zarejestrowani Sprzedawcy mają prawo zakładać na Platformie Handlowej „e-Bazarwłasne sklepy i oferować produkty, a każdy Użytkownik jednocześnie może korzystać z prezentowanej oferty tych sklepów.

3. Posiadając aktywny sklep w Serwisie „e-Bazarmożna wystawiać własne produkty.

4. Serwis „e-Bazar, w ramach udostępnianych narzędzi, oferuje swoim Użytkownikom:

możliwość dodania innych Użytkowników do znajomych
– opiniowanie produktów wystawianych na sprzedaż przez Sprzedawców

§5. UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O USŁUGACH

1. W myśl ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 poz. 1489, z późn. zm.) Serwis „e-Bazargwarantuje swoim Użytkownikom możliwość bezpłatnej rezygnacji ze świadczonych usług elektronicznych w dowolnym momencie.

2. System teleinformatyczny do świadczenia usług elektronicznych jest w odpowiednio zabezpieczony, aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostanie się do treści.

3. Administrator Serwisu „e-Bazarnie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki korzystania z Internetu przez Użytkowników. Każdy z użytkowników musi na własną rękę przedsięwziąć odpowiednie kroki, która gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa w sieci.

4. Polityka Prywatności Serwisu „e-Bazarto spis zawsze aktualnych informacji o funkcjach oraz celach stosowania oprogramowania dodatkowego, które nie wchodzi w skład usług elektronicznych, a które znajdują się w systemie teleinformatycznym.

5. Świadczenie usług przez Serwis „e-BazarUżytkownikom oraz możliwość korzystania z systemu teleinformatycznego jest możliwa przy spełnianiu następujących warunków:

Użytkownik musi mieć możliwość dostępu do sieci Internet i aktywne połączenie
– Użytkownik musi posiadać zainstalowaną dowolną przeglądarkę stron internetowych, spełniającą aktualne standardy wyświetlania stron www z uruchomioną obsługą plików „cookies”, szyfrowaniem SSL oraz skryptami JavaScript
– Do korzystania z Serwisu „e-Bazar
niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej

6. Administracja Serwisu „e-Bazarposiada stały i nieograniczony dostęp do technicznej struktury kont Użytkowników. Dostęp ten pozwala diagnozować działanie całego systemu, unowocześniać go i lepiej zabezpieczać, a także reagować na wszelkie problemy techniczne zgłaszane przez Użytkowników.

§6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA

1. Obowiązkiem każdego Użytkownika Serwisu „e-Bazarjest respektowanie i przestrzeganie zapisów tego Regulaminu.

2. Każdy Użytkownik Serwisu „e-Bazarponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie naruszenia, które dotykają zarówno Administratora, jak i innych Użytkowników, w tym osoby korzystające z Serwisu bez posiadania konta Użytkownika.

3. Działając zgodnie z przepisami prawa w Serwisie „e-Bazarzabronione jest zamieszczanie treści obraźliwych, propagandowych, rasistowskich, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych, nakłaniających do popełniania przestępstw lub też propagujących przemoc oraz agresję. Nie wolno również zamieszczać treści naruszających dobra osobiste.

4. Każda osoba zamieszczająca jakiekolwiek treści w Serwisie „e-Bazaroświadcza, że treści są własnego autorstwa lub wystawiająca je osoba ma prawo do ich powielania, wszelkie materiały są wolne od prawnych wad (w tym nie są chronione prawami autorskimi) oraz jednocześnie wyraża zgodę na publikację materiałów przez Administratora w Serwisie „e-Bazaroraz na ich modyfikację pod kątem zmiany formatu.

5. Użytkownicy Serwisu „e-Bazarmają obowiązek przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podczas zamieszczania wszelkich materiałów na stronie.

§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

1. W myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 851) Administrator Serwisu „e-Bazarnie jest odpowiedzialny za kwestie rozliczeń podatkowych pomiędzy stronami zawierającymi transakcję sprzedaży.

2. W przypadku nieprawidłowego działania Strony „e-Bazar, które jest efektem siły wyższej bądź działanie niezgodne z prawem osób trzecich Administrator nie ponosi za ten stan rzeczy odpowiedzialności. Jednocześnie w takiej sytuacji Administrator nie jest odpowiedzialny także za utratę bądź wyciek danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w serwisie.

3. Każdy zarejestrowany w serwisie Użytkownik będzie otrzymywał pełne informacje o planowanych problemach z funkcjonowaniem Serwisu e-Bazar, wynikających między innymi z prac modernizacyjnych, stosownie wcześniej, aby móc się do tego przygotować.

4. Administratar Serwisu „e-Bazarnie ponosi odpowiedzialności za umieszczane w ofertach odnośniki prowadzące do innych stron internetowych, w tym za treści jakie kryją się pod tymi odnośnikami. Administrator nie zajmuje się weryfikowaniem takich hiperłączy.

5. Serwis „e-Bazarnie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści zamieszczane na stronie przez własnych Użytkowników, w tym za treści niezgodne z prawem. Żadne z pojawiających się w Serwisie „e-Bazarinformacji, które wstawiane są bezpośrednio przez Użytkowników, nigdy nie stanowią o poglądach samego Administratora.

6. Odpowiedzialnością Administratora nie są objęte również:

działania i formy wykorzystania kont w Serwisie „e-Bazarprzez zarejestrowanych Użytkowników
– wszelkie szkody pojawiające się u Użytkowników, które związane są z błędnym odczytaniem bądź zapisaniem danych osobowych
– problemy i szkody będące bezpośrednim efektem awarii działania systemu teleinformatycznego bądź sieci energetycznej
– szkody u Użytkowników, które powstały poza samym Serwisem, a więc dla zagrożeń typowych związanych z korzystaniem z sieci Internet
– problemów z logowaniem do Serwisu „e-Bazar
i szkód jakie mogły z tego powodu powstać, przez niepoprawne działanie systemu teleinformatycznego, sieci energetycznej bądź problemów po stronie Użytkownika, takich jak brak dostępu do Internetu, niska jakość połączenia czy niepoprawna konfiguracja urządzeń dostępowych do Internetu.

7. W przypadkach wyjątkowych, w których pojawia się ryzyko niestabilności działania samego systemu teleinformatycznego bądź istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa danych Użytkowników możliwe jest częściowe lub całkowite, czasowe zaprzestanie świadczenia usług przez Administratora bez wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie. Sytuacje te nie dają prawa do roszczeń ze strony Użytkowników, wobec Administratora, wynikających ze strat oraz szkód spowodowanych czasowym wyłączeniem usług.

§8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

1. Podstawowym aktem regulującym prawa oraz obowiązki Sprzedawców w Serwisie „e-Bazarjest ten Regulamin, przepisy prawa handlowego, oraz Warunki dla Sprzedawców które wysłane są drogą elektroniczną do Użytkownika dopiero po akceptacji przez Administratora Aplikacji o nadaniu statusu Sprzedawcy Użytkownikowi.

2. Sprzedawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za łamanie przepisów prawa, w tym za wprowadzanie Kupujących i Administratora w błąd, podawanie nieprawdziwych danych osobowych, działanie na szkodę innych bądź łamanie praw autorskich i innych praw związanych z własnością intelektualną, jak i patentową.

3. Serwis „e-Bazardziałając zgodnie z przepisami polskiego oraz europejskiego prawa kategorycznie zabrania umieszczania na stronie wszelkich treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, godzące w imię innych osób, wulgarnych, rasistowskich, wzywających do nienawiści, propagandowych, o treści pornograficznej, nakłaniających do popełniania przestępstw i innych treści, które zgodnie z prawem są zabronione.

4. Umieszczenie dowolnych treści i materiałów w Serwisie „e-Bazarprzez Sprzedawcę jest jednoznaczne z akceptacją przez Sprzedawcę poniższych warunków:

Sprzedawca jest autorem wszystkim materiałów i treści zamieszczonych na stronie bądź też posiada prawnie potwierdzone zezwolenie na wykorzystanie tych materiałów, pełnomocnictwo.
– Wszystkie materiały udostępnione na stronie muszą być wolne od wad prawnych
– Sprzedawca zamieszczając materiały w Serwisie „e-Bazar
godzi się na ich udostępnianie oraz zamieszczanie przez Administratora w ramach realizowanych usług, a i jednocześnie zezwala na modyfikację formatu materiałów, bez głębszej modyfikacji zawartości

5. Wykorzystanie przez Sprzedawcę materiałów znajdujących się już w Serwisie „e-Bazarjest możliwe tylko przy zachowaniu praw oraz obowiązków określonych bardzo dokładnie w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Złamanie zapisów tej ustawy jest jednoznaczne z bezprawnym wykorzystaniem materiałów chronionych prawami autorskimi i podlega karze, określonej przez Kodeks Karny.

6. Naruszanie przez Sprzedawcę postanowień Regulaminu Serwisu „e-Bazarbądź przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski oraz Unii Europejskiej daje Administratorowi prawo do zawieszenia świadczenia usług bądź też całkowitego ich zatrzymania.

§9. WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIU PRAWA

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez Użytkownika bądź Sprzedawcę w Serwisie „e-Bazarmożna składać stosowne informacje o wystąpieniu takiej sytuacji poprzez oficjalne pismo wysłane na adres Serwisu bądź też na skrzynkę mailowa Administratora, dostępną pod adresem:
e-bazar@e-bazar.pl.

2. Poprawnie przygotowane zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać informację o typie zgłoszenia, dokładne dane osoby, która została poszkodowana w wyniku naruszenia prawa, w tym dane kontaktowe oraz bardzo szczegółowy opis samego naruszenia.

3. Każde zgłoszenie musi być zakończone stosownym oświadczeniem zgłaszającego o zachowaniu prawdziwości powstałych naruszeń prawnych, opisanych w zgłoszeniu, a także o tym, że zgłoszenie nie ma na celu jedynie wywołanie szkody u jakiegokolwiek Użytkownika Serwisu „e-Bazarwliczając w to również Sprzedawców oraz samego Administratora.

4. Jeśli przygotowane i przesłane zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, decydujących o jego poprawności, Administrator ma prawo odesłać zgłoszenie do poprawy, wraz ze stosownym uzasadnieniem co powinno być zmienione. Jednocześnie Administrator określa nieprzekraczalny termin uzupełnienia bądź poprawienia zgłoszenia, w którym należy je ponownie odesłać.

5. Zgłoszenie odrzucone do poprawy, które nie zostanie dostarczone ponownie w wyznaczonym przez Administratora terminie, nie będzie poddane rozpatrzeniu.

6. Administrator Serwisu „e-Bazarma prawo do czasowego zablokowania treści, których dotyczy zgłoszenie, w przypadku uzasadnionych podejrzeń dla prawidłowości samego zgłoszenia i podanych w nim informacji. Jakiekolwiek działania polegające na zablokowaniu bądź usunięciu konta Użytkownika lub Sprzedawcy przez Administratora nie stanowią jednocześnie o tym, że materiały podane w zgłoszeniu faktycznie są niezgodne z prawem bądź Regulaminem Serwisu.

7. Od momentu dostarczenia poprawnego zgłoszenia Administrator ma maksymalnie 30 dni na zapoznanie się z nim oraz ustosunkowanie do niego. Odpowiedź na zgłoszenie udzielana jest w formie pisemnej, na adres podany w zgłoszeniu.

8. Termin rozpatrzenia i odpowiedzi na zgłoszenie może być wydłużony o kolejne 30 dni w przypadku napotkania trudności z weryfikacją sprawy, koniecznością prowadzenia dodatkowych rozmów wyjaśniających czy zdarzeniami losowymi, niezależnymi od Administratora, do których zalicza się między innymi awarię sieci teleinformatycznej czy sieci energetycznej, które uniemożliwiają poprawne zapoznanie się z wszystkimi faktami dla zgłoszenia.

§10. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA I SPRZEDAWCY

1. Podanie danych personalnych przez osobę rejestrującą konto Użytkownika w Serwisie „e-Bazarjest konieczne do założenia konta i rozpoczęcia świadczenia usług. Rejestracja jest więc równoznaczna z udzieleniem zgody przez Użytkownika bądź Sprzedawcę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych przez Administratora. Użytkownicy oraz Sprzedawcy zarejestrowani w Serwisie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych tylko i wyłącznie ze świadczeniem usług przez Administratora.

2. Osobą uprawnioną do administracji danymi podawanymi podczas rejestracji przez Użytkowników oraz Sprzedawców jest, w rozumieniu z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator zarządzający Serwisem „e-Bazar.

3. Wszelkie informacje związane z zasadami zbierania, jak i przetwarzania danych zostały dokładnie określone w Polityce Prywatności Serwisu „e-Bazar.

§11. PODSTAWOWE ZAGROŻENIA INTERNETU

Zgodnie z zapisem ustawy: art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), świadczenie usług drogą elektroniczną wymaga poinformowania o wszystkich zagrożeniach, jakie się z tym wiążą.

Administracja serwisu „e-Bazardokłada wszelkich starań do zabezpieczenia swoich użytkowników przed szkodliwym działaniem osób trzecich. Nie jesteśmy jednak w stanie dać pełnej gwarancji bezpieczeństwa i z tego powodu opisane poniżej zagrożenia zawsze należy traktować bardzo realnie, mając świadomość ewentualnych konsekwencji ich wystąpienia.

Korzystanie z globalnej sieci internetowej generuje zawsze pewne zagrożenia, z których do najważniejszych i najpoważniejszych należy zaliczyć:

1. wirusy, konie trojańskie, dialery, robaki oraz keyloggery – to ogólnie pojęte oprogramowanie złośliwe, które może być zagrożeniem przede wszystkim dla danych gromadzonych przez użytkowników Internetu na swoich komputerach. Oprogramowanie to, w skrajnych przypadkach, może doprowadzić także do fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego.
2.
 zagrożenia związane ze śledzeniem użytkowników – w sieci pojawia się niebezpieczne oprogramowanie, tzw. spyware, które pozwala przestępcom internetowym śledzić poczynania poszczególnych użytkowników. Oprogramowanie może gromadzić każdy rodzaj danych, także tych wrażliwych, i wysyłać je do różnych miejsc bez informowania o tym śledzonej osoby.
3.
 wyłudzanie danych – phishing to popularne działanie internetowych przestępców, którzy podszywając się pod firmy bądź instytucje wyłudzają cenne dane osobowe, w tym informacje dostępowe do kont bankowych.
4.
 włamania do komputerów użytkowników – korzystanie z Internetu może wiązać się z ryzykiem włamania do systemu teleinformatycznego i przejęcia ważnych danych bądź nawet kontroli nad całym systemem przez przestępcę internetowego.
5.
 niechciana poczta elektroniczna – niechciane wiadomości elektroniczne, czyli SPAM, to nie tylko nachalne działania marketingowe, ale także możliwość przesłania w takich wiadomościach programów, które posłużą do celów wymienionych w punktach 1-4 powyższych zagrożeń.

Obowiązkiem świadomego użytkownika Internetu powinno być stosowanie nowoczesnego oprogramowania komputerowego, które uchroni przed atakami i wszystkim wyżej opisanymi zagrożeniami zarówno komputer, jak i cały system teleinformatyczny. Przypominamy jednocześnie, że samo stosowanie oprogramowania może nie zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Ważne jest bowiem także prowadzenie stałych aktualizacji oprogramowania.

Istnieje kilka podstawowych rozwiązań, które mają maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z globalnej sieci internetowej. Pośród najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych rozwiązań znajdują się:

używanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego, a także uruchomienie zapory ogniowej (firewall);
– szczegółowe i uważne czytanie wszystkich wiadomości elektronicznych, w tym przede wszystkim unikanie otwierania załączników, które wyglądają podejrzanie;
– wykorzystywanie najnowszego systemu operacyjnego, zawsze zaktualizowanego i przede wszystkim pochodzącego z legalnego źródła;
– świadome instalowanie oprogramowania, w tym przede wszystkim dokładne czytanie warunków licencyjnych oraz wszystkich wyskakujących okien, jakie towarzyszą instalacji;
– wykonywanie kopii zapasowych najważniejszych danych na zewnętrznych nośnikach bądź w chmurze danych;
– stosowanie oprogramowania szyfrującego dane oraz udaremniającego wszelkiego rodzaju ataki internetowych przestępców.

§12. ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMÓW BĄDŹ WARUNKÓW WSPÓŁPRACY

1. Konto Użytkownika lub Sprzedawcy może być usunięte na życzenie samego Użytkownika poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Administratora.

2. Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika lub Sprzedawcy również na podstawie podjętej osobiście decyzji, która to zostanie wcześniej Użytkownikowi bądź Sprzedawcy dostarczona na adres poczty elektronicznej podanej podczas rejestracji konta.

3. W przypadku każdego usunięcia konta Użytkownika lub Sprzedawcy z bazy danych usuwane są bezpowrotnie wszystkie dane osobowe, a i jednocześnie wygasa umowa o świadczenie usług przez Serwis „e-Bazar. Proces usunięcia konta Użytkownika lub Sprzedawcy jest bezpowrotny, nie ma możliwości jego przywrócenia w przyszłości.

4. Administrator ma prawo do czasowego zawieszenia konta Użytkownika na podstawie wydanej osobiście decyzji, która zostanie dostarczona drogą elektroniczną do Użytkownika, na adres podany w czasie rejestracji. Czasowe zawieszenie jest równoznaczne z czasowym zaprzestaniem świadczenia usług przez Serwis „e-Bazar.

5. Administrator ma prawo do czasowego zawieszenia konta Sprzedawcy na podstawie wydanej osobiście decyzji, która zostanie dostarczona drogą elektroniczną do Użytkownika, na adres podany w czasie rejestracji. Czasowe zawieszenie jest równoznaczne z czasowym zaprzestaniem świadczenia usług przez Serwis „e-Bazarco równocześnie oznacza blokadę możliwości zamieszczania nowych ofert przez Sprzedawców. Jednocześnie po zawieszeniu konta Sprzedawca nie jest zwolniony z obowiązku wywiązania się z wszystkich umów handlowych zawartych przed czasowym zawieszeniem konta.

6. Zgłoszenia o chęci usunięcia konta Użytkownika należy wysyłać pisemnie do siedziby Serwisu , e-Bazar SP Z O O z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 52d, bądź elektronicznie pod adres poczty e-mail: e-bazar@e-bazar.pl. Należy przy tym pamiętać, aby zgłoszenia elektroniczne wysyłać z adresu poczty e-mail podanego w procesie rejestracji konta. W zgłoszeniu należy koniecznie podać również swój login, który pozwala na zalogowanie się w panelu Użytkownika. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług przez Serwis „e-Bazarco następuje natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia przez Administratora.

7. Postanowienia z §9 pkt 6 mają swoje zastosowanie również do składania oświadczeń o usunięciu konta przez Sprzedawców. W tym przypadku Sprzedawca jest jednak zobowiązany do wywiązania się z wszystkich swoich umów handlowych, zawartych z Użytkownikami, zanim konto zostanie bezpowrotnie usunięte.

8. Podstawą do usunięcia konta Użytkownika lub Sprzedawcy przez Administratora, bez pisemnej woli tychże stron, może być:

Niestosowanie się do zapisów Regulaminu Serwisu „e-Bazar
– Łamanie przepisów prawa bądź działanie na szkodę osób trzecich
– Zamieszczanie treści niezgodnych z prawem oraz niniejszym Regulaminem, a szczególnie z §6 pkt 4 powyższego Regulaminu
– Wysyłanie nieuzgodnionych z Administratorem informacji handlowych bądź spamowanie
– Przekazywanie dostępu do własnego konta osobom trzecim, poza sytuacjami uzyskania pozwolenia na takie udostępnianie konta od Administratora

9. Naruszenia niniejszego Regulaminu mogą skutkować zawieszeniem konta Użytkownika przez Administratora. Użytkownik w przeciągu maksymalnie 7 dni zostanie poinformowany przez Administratora o powodach dokonania blokady konta. Od momentu otrzymania uzasadnienia Użytkownik ma 7 dni na ustosunkowanie się do wysłanego pisma i wyjaśnienie poruszonych w nim spraw. Po otrzymaniu odpowiedzi Administrator zajmuje się jej rozpatrzeniem, podejmując następnie decyzję o odblokowaniu konta Użytkownika bądź całkowitym jego usunięciu. Administrator zawsze kontaktuje się z Użytkownikiem na adres poczty elektronicznej, który podany został podczas rejestracji konta.

10. Procedura postępowania w przypadku konta Sprzedawcy jest identyczna jak w §12 pkt 9 niniejszego Regulaminu.

11. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o usunięciu konta Użytkownika bądź Sprzedawcy przez Administratora, na podstawie naruszania zapisów powyższego Regulaminu bądź przepisów prawa, Administrator wcześniej wysyła na, podany podczas rejestracji, adres e-mail wiadomość z prośbą o zaprzestanie działań niezgodnych z Regulaminem bądź przepisami prawa. Administrator sam określa maksymalny, nieodwołalny termin na zastosowanie się do informacji przekazanych w wiadomości. Brak reakcji ze strony Sprzedawcy lub Użytkownika w określonym przez Administratora terminie jest równoznaczny z natychmiastowym usunięciem konta, a i jednocześnie zaprzestaniem świadczenia usług przez Serwis „e-Bazar.

§13. WPROWADZANIE ZMIAN W ZAPISACH REGULAMINU

1. W dowolnym momencie Administrator ma prawo zmieniać zapisy niniejszego Regulaminu.

2. Każdorazowa zmiana zapisów Regulaminu skutkuje wyraźną informacją na stronie Serwisu „e-Bazar, która widoczna jest dla wszystkich odwiedzających stronę. Jednocześnie także informacje o zmianach są zawsze wysyłane na skrzynki e-mail Użytkowników oraz Sprzedawców, podawane w procesie rejestracji kont.

3. Każda zmiana Regulaminu opatrzona jest terminem, zgodnie z którym nowe zapisy zaczną obowiązywać w Serwisie „e-Bazar. W przypadku braku takiego terminu zmiana zaczyna obowiązywać niezwłocznie po zamieszczeniu o niej informacji na stronie Serwisu „e-Bazar.

4. Po wejściu w życie zmian w Regulaminie każda osoba z zarejestrowanym kontem w Serwisie „e-Bazarma 7 dni na ewentualne złożenie oświadczenia o braku zgody dla nowych zasad. Złożenie oświadczenia oznacza jednocześnie wypowiedzenie umowy pomiędzy Użytkownikiem lub Sprzedawcą, a Administratorem Serwisu „e-Bazar.

5. Brak sprzeciwu wobec zmian w Regulaminie, w terminie do 7 dni od jego wejścia w życie, oznacza zgodę Użytkownika lub Sprzedawcy na wprowadzane zmiany.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualne zapisy Regulaminu obowiązują w Serwisie „e-Bazarod dnia 2017-07-25

2. Serwis „e-Bazardziała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami lub Sprzedawcami, a Administratorem Serwisu, jak i pomiędzy Sprzedawcami oraz Użytkownikami „e-Bazarsą rozpatrywane zgodnie z polskimi przepisami prawa.

3. W przypadku pojawienia się sporu Administrator uzyskuje prawo pierwszeństwa do próby polubownego rozwiązania konfliktu, wysyłając obu stronom sporu własne propozycje zażegnania problemu. Propozycja jest przesyłana nie później jak po 14 dniach od rozpoczęcia się sporu. Przy braku chęci polubownego rozwiązania sporu sprawa może być skierowana na drogę postępowania sądowego.

4. Niezgodność dowolnego zapisu niniejszego Regulaminu z przepisami prawa polskiego nie jest równoznaczna z nieważnością całego Regulaminu. W takich przypadkach zobowiązujące są nadal wszystkie pozostałe zapisy, będące zgodne z prawem.

5. Administrator Serwisu „e-Bazarma prawo do publicznej publikacji treści będących odpowiedziami na różnego rodzaju problemy i spory pojawiające się w związku z funkcjonowaniem Serwisu, które usprawniają jego działanie bądź mogą być pomocne dla unikania podobnych zdarzeń w przyszłości. Opublikowane informacje zawsze są anonimowe.