Polityka Prywatności

Zasady Polityki Prywatności w Serwisie e-Bazar

Wszystkie zgromadzone poniżej zasady mają na celu ujednolicenie oraz dokładnie określenie warunków dla zachowania poufności oraz przetwarzania i przechowywania danych osobowych wszystkich Użytkowników Serwisu e-Bazar.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest e-Bazar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 52d, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000421178 („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: e-bazar@e-bazar.pl

§1.Określenie zasad gromadzenia danych osobowych Użytkowników

1.Każdy Użytkownik Serwisu e-Bazar dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, jednak z uwagi na specyfikę działalności strony internetowej, odmowa podania podstawowych danych osobowych całkowicie uniemożliwi korzystanie z większości usług.

2.Użytkownicy Serwisu e-Bazar podają swoje dane osobowe tylko za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej, które to następnie przekazywane są bezpośrednio do Administratora.

3.Podanie danych osobowych może być wymagane również podczas kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego z Administratorem.

4.Administrator Serwisu e-Bazar może gromadzić także dane statystyczne, określające sposób wykorzystywania strony internetowej przez Użytkowników. Dane te pochodzą z plików Cookies, których zasady działania zostały dokładnie określone w zasadach „Polityki Cookies”.

W przypadku wszystkich Użytkowników konieczne jest podanie pełnego imienia oraz nazwiska, nazwy firmy (dla przedsiębiorców), adresu zameldowania i do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

Podczas każdej konieczności kontaktu Administratora z Użytkownikiem niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia oraz nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, a w niektórych przypadkach także adresu do korespondencji.

5.Dane gromadzone w celach statystycznych

Część danych gromadzona jest przez Serwis e-Bazar w sposób automatyczny, przede wszystkim poprzez gromadzenie informacji wysyłanych na bieżąco i automatycznie z plików Cookies znajdujących się na komputerach Użytkowników. Dane te określają tylko i wyłącznie formę korzystania ze strony internetowej przez konkretnego Użytkownika, w tym czasu logowania i wylogowania, trendy związane z korzystaniem ze strony, trendy dla wyszukiwania oraz informacje o korzystaniu przez Użytkownika z usług dodatkowych oferowanych przez Serwis e-Bazar.

§2.Szczegółowe określenie celów dla przetwarzania danych osobowych Użytkowników

1. Adres poczty elektronicznej Użytkownika może być wykorzystany do wysyłania informacji handlowych przez Serwis e-Bazar Każdy Użytkownik ma jednak prawo wyboru i wyrażenia zgody, bądź odmowy, na takie wykorzystanie adresu e-mail.

2. Administrator Serwisu e-Bazar może wykorzystać dane osobowe Użytkowników do marketingu również związanego z usługami oraz produktami własnymi. Każdy Użytkownik ma prawo wyrazić swój sprzeciw wobec takiego wykorzystania jego danych.

3.Dane gromadzone zgodnie z zasadami opisanymi w §2 pkt 2, będą przetwarzane wyłącznie do kontaktu Administratora z Użytkownikami.

4.Dane gromadzone zgodnie z zasadami, będą przetwarzane wyłącznie do własnych celów statystycznych Serwisu e-Bazar.

8.Rozwiązanie Umowy z Serwisem e-Bazar przez Użytkownika jest równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych. Wyjątkiem jest konieczność zakończenia wszelakich sporów z Użytkownikiem czy kwestii rozliczenia opłat za usługi. W tym przypadku dane będą przetwarzane do momentu ostatecznego rozwiązania konkretnej sprawy.

§3.Zakres udostępniania danych osobowych przez Administratora Serwisu e-Bazar

1.Dane osobowe Użytkowników są każdorazowo udostępniane stronom umowy sprzedaży zawieranej przez Serwis e-Bazar a także firmie zajmującej się dostawą zamówionych produktów.

2.Administrator Serwisu e-Bazar ma również obowiązek udostępnienia danych osobowych Użytkowników organom ścigania oraz organom państwowym, zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku prowadzenia różnorodnych postępowań wobec konkretnych Użytkowników.

3.Pojawiające się roszczenia Administratora wobec Użytkowników mogą skutkować przekazaniem danych osobowych podmiotom i organom pomagającym w dochodzeniu tych roszczeń. Dane te jednak zawsze są przekazywane wyłącznie w zakresie absolutnie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania.

4.Dane Użytkowników Serwisu e-Bazar nie są przez Administratora odsprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim na potrzeby akcji marketingowych.

§4.Wgląd do danych osobowych i możliwość ich aktualizacji

Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu e-Bazar, który podaje swoje dane osobowe, ma pełne prawo do wglądu do nich, jak i ich poprawienia, chociażby w celach aktualizacyjnych.

Wgląd do danych osobowych oraz ich zmiana są możliwe poprzez formularze dostępne na koncie każdego Użytkownika Serwisu e-Bazar, jeśli tylko formularze te są dostępne.

Czynności podglądu i poprawienia danych osobowych można zrealizować również za pośrednictwem Administratora Serwisu e-Bazar Do wykonania tych czynności niezbędny jest kontakt e-mail z Administratorem na adres skrzynki pocztowej: e-bazar@e-bazar.pl

§5.Wykorzystanie plików Cookies

1.Generowane przez Serwis e-Bazar pliki Cookies na komputerach Użytkowników służą ułatwieniu korzystania ze strony, między innymi poprzez automatyczne uzupełnianie formularzy wprowadzanymi wcześniej danymi.

2.Pliki Cookies są także wykorzystywane przez Serwis e-Bazar do własnych celów statystycznych o działaniach Użytkowników na stronie, a także do samego umożliwienia Użytkownikom zalogowania się na stronie internetowej.

3.Dostępne w Serwisie e-Bazar reklamy Google oznaczają wykorzystanie plików Cookies również przez Google Analytics, który znajduje się w kodzie strony internetowej. Szczegółowe informacje o tym wykorzystaniu plików dostępne są pod adresem strony: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

4.W przypadku niezgadzania się przez Użytkownika na wykorzystanie plików Cookies dla celów określonych w §5 pkt 3 Użytkownik może we własnej przeglądarce internetowej zablokować Google Analytics i uniemożliwić tym samym wykorzystanie informacji gromadzonych w plikach.

5.Korzystanie z plików Cookies nie jest obowiązkiem Użytkowników, jednak Serwis e-Bazar nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej w przypadku całkowitego wyłączenia zapisu plików Cookies w przeglądarce internetowej.

6.Szczegóły związane z gromadzeniem plików Cookies dla Serwisu e-Bazar określone zostały w „Polityce Cookies”

§6.Ochrona danych osobowych Użytkowników

Serwis e-Bazar stosuje zabezpieczenia dla danych osobowych swoich Użytkowników zgodnie z normami oraz zaleceniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Wszystkie dane osobowe Użytkowników zabezpieczone są dodatkowo poprzez bezpieczne szyfrowanie połączenia SSL.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez samego Administratora, jak i przez osoby i podmioty mające pisemną zgodę Administratora na dostęp do danych i ich przetwarzanie.

Wszystkie dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§7.Gromadzenie danych osobowych przez strony podmiotów trzecich

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie danych osobowych gromadzonych przez Administratora na rzecz świadczenia usług w Serwisie e-Bazar.

Na stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do stron zewnętrznych, które gromadzą dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności.

Administrator Serwisu e-Bazar nie gromadzi danych na stronach podmiotów trzecich i jednocześnie nie jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie czy też za bezpieczeństwo przechowywania.